Liên kết web
Artec 300 Series
Artec 306

Artec 306

2-way Passive System. 1 x 6" + 1" Driver. Công suất 100 W RMS
Artec 326

Artec 326

2-way Passive System Loa đôi 2 x 6" + 1" Driver. Công suất 200 W RMS
Artec 308

Artec 308

2-way Passive System. 1 x 8" + 1" Driver. Công suất 150 W RMS
Artec 310.96

Artec 310.96

2-way Passive System. 1 x 10" + 1" Driver. Góc phủ có thể xoay 90º x 60º. Công suất 250W RMS
Artec 310.64

Artec 310.64

2-way Passive System. 1 x 10" + 1" Driver. Góc phủ có thể xoay 60º x 40º. Công suất 250W RMS
Artec 312.96

Artec 312.96

2-way Passive System. 1 x 12" + 1" Driver. Góc phủ có thể xoay 90º x 60º. Công suất 300W RMS
Artec 312.64

Artec 312.64

2-way Passive System. 1 x 12" + 1" Driver. Góc phủ có thể xoay 60º x 40º. Công suất 300W RMS
Artec 315.96

Artec 315.96

2-way Passive System. 1 x 15" + 1" Driver. Góc phủ có thể xoay 90º x 60º. Công suất 350W RMS