Liên kết web
CSA Series Amplifiers
CSA-600T

CSA-600T

Stereo Amplifier 300 W x 300 W, 70/100 V. Cấu trúc mạch đầu ra dạng AB . Kết nối Barrier strip
CSA-300T

CSA-300T

Stereo Amplifier 150 W x 150 W, 70/100 V Ω. Cấu trúc mạch đầu ra dạng AB. Kết nối Barrier strip