Liên kết web
PA Series Amplifiers
PA-2700

PA-2700

Stereo Amplifier 1350 W x 1350 W at 4 Ω. Bộ chọn độ nhạy đầu vào. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel
PA-500

PA-500

Stereo Amplifier 250 W x 250 W at 4 Ω. Bộ chọn độ nhạy đầu vào. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel
PA-900

PA-900

Stereo Amplifier 450 W x 450 W at 4 Ω. Bộ chọn độ nhạy đầu vào. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel
PA-1500

PA-1500

Stereo Amplifier 750 W x 750 W at 4 Ω. Bộ chọn độ nhạy đầu vào. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel