Liên kết web
PS Series Amplifiers
PS-800

PS-800

Stereo Amplifier 450 W x 450 W at 4 Ω. Bộ chọn độ nhạy đầu vào. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel
PS-1400

PS-1400

Stereo Amplifier 700 W x 700 W at 4 Ω. Bộ chọn độ nhạy đầu vào. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel
PS-2400

PS-2400

Stereo Amplifier 1200 W x 1200 W at 4 Ω. Bộ chọn độ nhạy đầu vào. Hoạt động chế độ Stereo/Bridged/Parallel